برنامه بازیها،نتیجه و جدول هفته دوم دور گروهی جام 11

تارنمای روستای مرگاب
برنامه بازیها،نتیجه و جدول هفته دوم دور گروهی جام 11

زمان: سه شنبه 8 دی 1394

 

 

مکان: سالن  ورزشی دانشکده فنی امام محمدباقر (ع) ساری

 

 

گروه اول                                    ساعت

جعفر کلا - محمدآباد«الف»                       30 : 08 

مرگاب سفلی ....استراحت                      ........ 

*********************** 

گروه دوم 

جورجاده   -   پاجی «الف»                       10 : 09

استخرسر..... استراحت                          .........

**********************

گروه سوم

سودکلا       -   دمیرکلا                          50 : 09

پرکوه «ج»   -   شلیمک                          10 : 11 

********************* 

گروه چهارم 

دادوکلا «ب»   -   تلاوک                          50 : 11 

مسکوپا .... استراحت                              ....... 

******************** 

گروه پنجم 

پرکوه «ب»   -   سنگده «الف»                  00 : 14 

کرسب ..... استراحت                              ....... 

******************* 

گروه ششم 

پاجی «ب»   -   مرگاب علیا                     30 : 12 

واودره ...... استراحت                             ......... 

****************** 

گروه هفتم 

پرکوه «الف»   -   سنگده «ب»                 40 : 14 

ورمزآباد         -    محمدآباد «ب»              20 : 15 

****************** 

گروه هشتم 

ولیک بن   -   دادوکلا «الف»                    00 : 16  

میانا  ...... استراحت                              ....... 

*****************

 

 


 

 

نتایج دور دوم بازیها : 

گروه اول 

جعفر کلا   0 - 0   محمدآباد «الف» 

مرگاب سفلی.... استراحت 

--------------------------------------- 

گروه دوم 

جورجاده   2 - 3   پاجی «الف» 

گل : عباس بابایی و سعیدعباس زاده برای جورجاده 

سعیدسلطانی 2 گل - صابررحمانی برای پاجی  

استخر سر .... استراحت  

-------------------------------------- 

گروه سوم 

سودکلا   1 - 1   دومیرکلا 

گل : عیسی حسینی برای سودکلا 

ابراهیم مرتضی پور برای دومیرکلا 

پرکوه «ج»   3 - 0   شلیمک 

*تیم شلیمک به دلیل عدم اطلاع اززمان بازی حاضرنشد.                                                                           ----------------------------------------

 گروه چهارم

دادوکلا «ب»   3 - 3  تلاوک

گل:سلیم باقری -طاهر و مصطفی طالبی برای دادوکلا 

علی زلیکانی 2 گل - علی شریعت برای تلاوک        

مسکوپا ..... استراحت    

---------------------------------------------      

گروه پنجم               

پرکوه «ب»   0 - 4   سنگده «الف»

گل :رامین یوسفی 2 گل-مجیدبابایی-میثم عشوری برای سنگده 

کرسب ---- استراحت 

--------------------------------------------  

 

گروه ششم 

پاجی «ب»   1 - 1   مرگاب علیا 

گل : حافظ رمضانی برای پاجی 

محمدشیرزاد برای مرگاب 

واودره ..... استراحت 

------------------------------------ 

گروه هفتم 

پرکوه «الف»   4 - 1   سنگده «ب» 

گل :هادی سعیدی 2 گل - سهیل رمضانی -امیدمسلمی برای پرکوه

عبدالرحیم مختاری برای سنگده                                                                                                          

 ورمزآباد   1 - 1   قلقل      

گل : کیومرث محمدی برای ورمزآباد 

میلادامیری برای قلقل

------------------------------------------    

گروه هشتم

ولیک بن   0 - 6   دادوکلا «الف»

گل : وحید طالبی3 گل - مرتضی طالبی 2گل - سجادباقری برای دادوکلا 

میانا ..... استراحت 

---------------------------------- 

 

                                                                                                                                                

 

 


 

 

گروه اول  

رتبه تیم                             بازی  امتیاز
  1 محمدآباد «الف»    2    2
  2 مرگاب سفلی    1    1
  3 جعفرکلا     1    1

************* 

گروه دوم 

رتبه تیم                              بازی امتیاز
  1 پاجی «الف»    2    4
  2 استخرسر    1    1
  3 جورجاده    1    0

************ 

گروه سوم 

رتبه تیم                    بازی      امتیاز     
  1 پرکوه «ج»    2    6
  2 دومیرکلا    2    2
  3 سودکلا    2    1
  4 شلیمک    2    1

*********** 

گروه چهارم 

رتبه تیم               بازی              امتیاز  
  1 مسکوپا    1    3
  2 دادوکلا «ب»    1    1
  3 تلاوک    2    1

********** 

گروه پنجم 

رتبه تیم                        بازی   امتیاز    
  1 سنگده «الف»    2    6
  2 کرسب    1    0
  3 پرکوه «ب»    1    0

********** 

گروه ششم 

رتبه تیم                              بازی امتیاز
  1 مرگاب علیا    2    4
  2 پاجی «ب»    1    1
  3 واودره    1    0

********* 

گروه هفتم 

رتبه تیم                              بازی امتیاز
  1 ورمزآباد    2    4
  2 قلقل    2    4
  3 پرکوه «الف»    2    3
  4 سنگده «ب»    2    0

********** 

گروه هشتم 

رتبه تیم                            بازی امتیاز
  1 دادوکلا «الف»    2    4
  2 میانا    1    1
  3 ولیک بن    1    0

************ 

 

 


 

شنبه 05 دی 1394 1580 بازدید