برنامه بازیها،نتیجه و جدول هفته اول دور گروهی جام 11

تارنمای روستای مرگاب
برنامه بازیها،نتیجه و جدول هفته اول دور گروهی جام 11

 

 

زمان: جمعه 4 دی 1394

 

 

مکان: سالن  ورزشی دانشکده فنی امام محمدباقر (ع) ساری

 

 

دور اول مرحله مقدماتی                  ساعت بازی ها

 

 

 

گروه اول

محمد آباد (الف) _ مرگاب سفلی       ساعت 50 : 09 

جعفرکلا .....استراحت

***********************

گروه دوم

پاجی (الف)  _  استخرسر               ساعت 10 : 14 

جورجاده ......استراحت 

***********************

گروه سوم

شلیمک _ دومیرکلا                        ساعت 30 : 10 

سودکلا _ پرکوه (ج)                     ساعت 30 : 08 

**********************

گروه چهارم

تلاوک    _   مسکوپا                      ساعت 10 : 11 

دادوکلا (ب) .....استراحت 

**********************

گروه پنجم 

سنگده (الف)  _   کرسب                ساعت 50 : 11 

پرکوه (ب) .....استراحت 

********************** 

گروه ششم

مرگاب علیا  _  واودره                    ساعت 30 : 13 

پاجی (ب) ...... استراحت 

*********************

گروه هفتم 

پرکوه (الف)  _   محمدآباد (ب)        ساعت 10 : 09 

ورمزآباد       _    سنگده (ب)          ساعت 50 : 14 

**********************

گروه هشتم 

دادوکلا (الف)   _   میانا                 ساعت 30 : 15

ولیک بن .....استراحت 

______________________

 


 

 

نتایج بازیهای دوراول مقدماتی : 

گروه اول 

محمدآباد «الف»   1 - 1   مرگاب سفلی 

گل : محمد عوک برای محمدآباد

مصطفی شیرزاد برای مرگاب سفلی 

*************************************

گروه دوم 

پاجی «الف»   1 - 1   استخرسر 

گل: صابررحمانی برای پاجی

عیسی نوری برای استخرسر

************************************* 

گروه سوم 

شلیمک   1 - 1   دومیرکلا  

گل : نصرالله محمدی برای شلیمک 

گل بخودی نصرالله محمدی برای دومیرکلا    

 سودکلا   0 - 2   پرکوه «ج»

گل : احمدایمانی و هادی مظفری برای پرکوه 

************************************* 

گروه چهارم 

تلاوک   1 - 2   مسکوپا  

گل : مهرشاداصغرزاده وموسی عمادی برای مسکوپا

سعیدمهدوی برای تلاوک 

 

 *********************************** 

گروه پنجم  

سنگده «الف»   2 - 1    کرسب 

گل :میثم عشوری 2 گل برای سنگده 

مصطفی خلیلی برای کرسب  

 

************************************************  

گروه ششم  

مرگاب علیا   2 - 0   واودره 

گل : محمد و احمد شیرزاد برای مرگاب 

******************************** 

گروه هفتم 

 پرکوه «الف»   0 - 1   محمدآباد «ب» 

گل:میلادامیری برای محمدآباد 

ورمزآباد   3 - 2   سنگده «ب» 

گل: سجادخورشیدی 2 گل 

جبرئیل قربانی برای ورمزآباد

آرمان کاظمی وآرمین مختاری برای سنگده 

******************************** 

گروه هشتم  

دادوکلا   1 - 1   میانا 

گل : امیرلطفی برای دادوکلا 

وحیدخورشیدیان برای میانا  

*********************************

 

 

 


 

 

 

جدول گروه اول

رتبه تیم                                بازی  امتیاز  
 1 محمدآباد «الف»    1    1
 2 مرگاب سفلی    1    1
 3 جعفرکلا    0    0

 **************************************** 

جدول گروه دوم  

 رتبه تیم                               بازی   امتیاز  
  1 پاجی «الف»    1    1
  2 استخرسر    1    1
  3 جورجاده    0    0

********************** 

جدول گروه سوم 

رتبه تیم                          بازی امتیاز
  1 پرکوه «ج»    1    3
  2 دمیرکلا    1    1
  3 شلیمک    1    1
  4 سودکلا    1    0

********************** 

جدول گروه چهارم 

رتبه  تیم                  بازی امتیاز
  1 مسکوپا    1    3
  2 دادوکلا «ب»    0    0
  3 تلاوک    1    0

********************** 

جدول گروه پنجم 

رتبه تیم            بازی امتیاز
  1 سنگده «الف»    1    3
  2 پرکوه «ب»    0    0
  3 کرسب    1    0

********************* 

جدول گروه ششم 

رتبه  تیم                    بازی امتیاز
  1 مرگاب علیا    1    3
  2 پاجی «ب»    0    0
  3 واودره    1    0

********************* 

جدول گروه هفتم 

رتبه  تیم              بازی  امتیاز 
  1 ورمزآباد   1   3
  2 محمدآباد «ب»   1   3
  3 سنگده «ب»   1   0
  4 پرکوه «الف»   1   0

********************* 

جدول گروه هشتم 

رتبه تیم            بازی امتیاز
  1 میانا   1   1
  2 دادوکلا   1   1
  3 ولیک بن   0   0

******************************

 


 

 

چهارشنبه 02 دی 1394 1569 بازدید