شخصیتهای علمی و فرهنگی مرگاب از نگاه آمار

تارنمای روستای مرگاب
شخصیتهای علمی و فرهنگی مرگاب از نگاه آمار

شخصیت های علمی، فرهنگی، دانش آموختگان، دانشجویان در حال تحصیل،

از نگاه آمار

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

معلم و دبیر

38

2

پزشک متخصص

1

3

دکتر دندانپزشک

1

4

دکتر دارو ساز

1

5

دکتر دامپزشک

1

6

پزشک عمومی

2

7

مهندس

10

8

دانشجوی پزشکی

4

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

دکترا

7

2

فوق لیسانس

15

3

لیسانس

65

4

فوق دیپلم

45

5

دیپلم

359

6

دانشجو

68

 

* این آمار مربوط به سال 1383 می باشد *

پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 1508 بازدید